Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka ochrony danych osobowych klientów korzystających z usług diagnostycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:


1) Administratorem danych osobowych jest Genom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: Al. Armii Krajowej 10B/3, 50-541 Wrocław, tel. 71 360 41 44, e-mail: info@genom.com.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przyjęcia i realizacji Pani/Pana zlecenia wykonania badania oraz na podstawie Pani/Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych o stanie zdrowia (wyniki badania) w celu realizacji dalszej diagnostyki medycznej, w tym przeprowadzenia konsultacji medycznych;

3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, podmioty wykonujące usługi tłumaczeń, księgowości oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

4) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zlecenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, a wyniki badań będą przechowywane przez okres 20 lat;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych;

6) w przypadku wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji obowiązków wynikających ze złożonego zlecenia, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji zlecenia, w tym wykonania diagnostyki medycznej oraz przeprowadzenia konsultacji medycznych;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą natomiast podlegać przekazaniu do państwa trzeciego w przypadku wykonania badania w laboratorium znajdującym się na terytorium USA.

Polityka ochrony danych osobowych kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Genom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: Al. Armii Krajowej 10B/3, 50-541 Wrocław, tel. 71 360 41 44, e-mail: info@genom.com.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy i realizacji zadań z niej wynikających, bądź przyjęcia i realizacji Pani/Pana zlecenia;

3) w przypadku danych osobowych przedstawicieli kontrahentów/usługodawców dane te pozyskiwane są bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują;

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, podmioty wykonujące usługi administracyjne, księgowe, prawne oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania i rozliczenia umowy lub zakończenia realizacji zlecenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z umowy / złożonego zlecenia, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy/zlecenia;

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obserwuj Genom w mediach społecznościowych

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00