Menu strony

Strona główna

Autyzm
Diagnostyka wspierająca zaburzenia ze spektrum autyzmu ➜

Proponujemy Państwu omówienie problemów zdrowotnych dziecka, analizę dotychczas wykonanych badań diagnostycznych, dobranie indywidualnych badań, uwzględniających powyższe informacje. Konsultacji udziela specjalista zaburzeń rozwojowych, przez wiele lat prowadzący Ośrodek Alfa-Aridani.

Telefon kontaktowy:
+48 571 473 845

E-mail kontaktowy:
alicja.badowska@genom.com.pl

Godziny pracy:
Pon-Czw: 12:00-18:00

Autismus – tego określenia , jako pierwszy użył psychiatra Eugen Bleuer w 1912 roku. Etymologicznie słowo to pochodzi z języka greckiego (eaftismos) i oznacza : „zamknięty w sobie”. W 1943 roku użył je po raz pierwszy Leo Kanner , lekarz psychiatra. Opisał przypadki jedenaściorga dzieci w wieku od 2 do 8 lat, które pomimo zdrowia fizycznego, żyły całkowicie wyizolowanym świecie. Nie szukały kontaktu, zarówno z rodzicami jak i z rówieśnikami. W opisanych przypadkach dzieci cechowały się trudnościami w przystosowaniu, uporem, dobra pamięcią, dobrym potencjałem intelektualnym, alergiami, echolaliami, trudnościami w relacjach społecznych, specyficznym językiem, rutynowymi zachowaniami jak również nadwrażliwością na dźwięki.

Rok później , również austriacki lekarz Hans Asperger opisał kilkoro dzieci, które wyróżniały się pedantyczną mową, bardzo dobra pamięcią, miały wybiórcze, dziwaczne zainteresowania oraz wg. jego oceny – brak empatii. W latach 80 ubiegłego stulecia został przyjęty w stosunku do tej wybranej grupy dzieci, termin : Zespół lub Syndrom Aspergera.

Od tamtej pory dramatycznie narasta ilość dzieci z rozpoznaniem Autyzmu i zespołu Aspergera , które należą do tzw. Całościowych Zaburzeń Rozwojowych CZR (Autism Spectrum Disorder - ASD). Pomimo licznych zapowiedzi zmian, w naszym kraju wciąż obowiązuje klasyfikacja chorób ICD 10 , w której wyróżnia się Autyzm oraz zespół Aspergera. Wg. najnowszej propozycji klasyfikacji chorób WHO: ICD-11, określenia Autyzm i zespół Aspergera zostaną zastąpione określeniem Spectrum Autystyczne.

W Polsce nie ma żadnej jednoznacznej statystyki występowania w/w zaburzeń, niemniej jednak z każdym rokiem przybywa dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku przedszkoli, dzieci z autyzmem stanowią obecnie pierwszą pod względem liczebności kategorię niepełnosprawności.

Autyzm diagnozowany jest zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie do ok. trzeciego roku życia, lub później, na podstawie występujących u dziecka objawów dotyczących trzech osiowych kierunków rozwoju, określanych mianem tzw. „triady autystycznej.”

Triada zaburzeń dotyczy :

• interakcji społecznych
• komunikowania się
• ograniczonych wzorców zachowań i aktywności.

Na powyższą triadę składa się cały szereg zaburzeń w funkcjonowaniu dziecka czy osoby dorosłej, w różnym nasileniu i zestawieniu.

Musimy mieć jednak świadomość, że cały czas myśląc o diagnozie, obracamy się w kręgu objawów behawioralnych, a mówiąc prościej, diagnoza : Autyzm czy Zespół Aspergera, dotyczy objawów ale nie przyczyn wystąpienia problemów rozwojowych..

Pomimo podjętych przez wiele lat, licznych działań na gruncie wielu dyscyplin naukowych wyjaśnienia możliwych przyczyn powstania zaburzenia, do chwili obecnej – nie udało się ustalić jednolitej koncepcji przyczynowej powstania zaburzeń ze spectrum autyzmu.

Zidentyfikowano wprawdzie choroby genetyczne, w obrazie których pojawiają się zachowania autystyczne jako zaburzenia osiowe, współwystępujące z innymi objawami (Zespól kruchego chromosomu X, Zespół Pradego-Williego, Zespół Angelmana, Zespół Retta) ale stanowią one znikomy procent osób ze zdiagnozowanym autyzmem.

Jednocześnie nie został zidentyfikowany żaden gen, który jednoznacznie odpowiadałby za wywołanie zaburzenia u pozostałych osób. Naukowcy zajmujący się tematem raczej skłaniają się ku teorii występowania osobniczej predyspozycji genetycznej, która poddana presji możliwych czynników epigenetycznych oraz pozagenetycznych, może skutkować rozwojem zaburzenia.

Należą do nich:

• Czynniki działające w wyniku obciążenia ze strony matki, związane z przebiegiem ciąży (obciążenia toksyczne, zakażenia, leki, promieniowanie itp.),
• czynniki ryzyka uszkodzenia płodu wynikające z samego przebiegu ciąży oraz z okresem okołoporodowym (zakażenia, konflikty serologiczne, wcześniactwo, tlenoterapia, inne).
• Wśród czynników środowiskowych, wymienia się : zanieczyszczenie powietrza, intensyfikację rolnictwa (stosowanie nawozów sztucznych), nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne, późny wiek rozrodczy i inne indywidualne obciążenia.
W aspekcie genetyki, najczęściej mamy do czynienia z wystąpieniem określonych polimorfizmów (czyli zmienionych rodzajów DNA) decydujących o produkcji enzymów lub białek transportowych, które w tej sytuacji są mniej wydajne.

Niektóre z nich, zostały określone jako czynniki zwiększające ryzyko rozwoju autyzmu. Należą do nich:

• Reduktaza metylenotetrahydrofolianowa (MTHFR)
• Syntetaza metioninowa
• Transferaza glutationowa
• Katecholo-O-metylotrnsferaza (COMT)
• Transkobalamina II

Identyfikacja polimorfizmów , może zostać wykorzystana do stworzenia indywidualnego wsparcia z wykorzystaniem kofaktorów, które wspomogą zmniejszoną produkcję określonych enzymów. Jednym z najczęściej spotykanym polimorfizmem u dzieci ze spectrum – jest polimorfizm genu COMT. Enzym COMT o tej samej nazwie jest odpowiedzialny za rozkład hormonu stresu – kortyzolu. Jeżeli nie ma pełnej wydolności, stres na wszystkich poziomach – staje się udziałem dziecka.

Diagnoza kliniczna a wspomaganie biomedyczne. Zsumowanie występujących u dziecka objawów wg. ustalonych kryteriów z wykorzystaniem różnych narzędzi diagnostycznych (wywiad, obserwacja, M-Chat, ADOS), może być podstawą do postawienia diagnozy klinicznej autyzmu, na podstawie występujących u dziecka objawów.

Fakt ten nie powinien kończyć procesu diagnostycznego, ale stać się punktem wyjścia do odkrycia przyczyn zaburzeń rozwojowych dziecka oraz przyczyn współistniejących problemów, których dziecko doświadcza. Dzięki temu istnieją szanse na znaczną poprawę stanu zdrowia, a nawet w niektórych sytuacjach- zmianę diagnozy klinicznej. Ścieżka każdego dziecka, zarówno przyczynowo-diagnostyczna jak i terapeutyczna jest bardzo zindywidualizowana.

Zsumowanie występujących u dziecka, objawów wg. ustalonych kryteriów z wykorzystaniem różnych narzędzi diagnostycznych(wywiad, obserwacja ADOS) może być podstawą do postawienia diagnozy autyzmu, na podstawie występujących u dziecka objawów. Fakt ten nie powinien kończyć procesu diagnostycznego, ale stać się punktem wyjścia do odkrycia przyczyn zaburzeń rozwojowych dziecka oraz przyczyn współistniejących problemów, których dziecko doświadcza . Dzięki temu istnieją szanse na znaczną poprawę stanu zdrowia, a nawet zmianę pierwotnej diagnozy. Ścieżka każdego dziecka zarówno przyczynowo-diagnostyczna jak i terapeutyczna jest bardzo zindywidualizowana.

Problemy, które obserwujemy u większości dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorder ), dotyczą w szczególności :

• Dolegliwości ze strony układu pokarmowego : biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, brzydki zapach i jasny kolor stolca alergie, nietolerancje pokarmowe (w tym również opiatowe), wybiórczość pokarmowa, nieprzyjemny zapach z ust.
• Nadwrażliwości słuchowych
• Problemów w układzie SI (integracji sensorycznej)
• Wysokich poziomów lęku i stresu
• Problemów skórnych
• Zmian nastroju
• Występowania agresji i autoagresji
• Częstych infekcji (ostrych i chronicznych)
• Problemów ze snem
• Stałego niepokoju
• Nadruchliwości
• Deficytu uwagi i koncentracji
• Występowania napadów padaczkowych
• Występowania tików
Współpracując przez wiele lat z wiodącymi laboratoriami na całym świecie (Germany, UK, USA), mającymi w ofercie szereg badań adresowanych do dzieci/osób dorosłych z autystycznego spectrum, mamy możliwość obserwowania w wynikach badań , cały szereg nieprawidłowości.

W badaniach układu pokarmowego z próbek kału i moczu, diagnozujemy:

• nieprawidłowy skład mikrobioty jelitowej,
• nieprawidłowy metabolom
• rozliczne przerosty bakterii patogennych,
• infekcje pasożytnicze, szczególnie patobiontów
• stany zapalne jelit,
• obniżoną lub nadmiernie zaktywizowaną immunologię,
• dysbiozy grzybicze
• syndrom przeciekającego jelita
• zaburzenia trawienia i wchłaniania,
• obniżoną wydolność trzustki i szereg innych problemów.

Badania opiatowe potwierdzają u części dzieci z ASD niezdolność do całkowitego trawienia białek glutenu i kazeiny, co prowadzi do powstawania z tych niewystarczająco rozłożonych enzymatycznie składników pokarmowych, związków morfinopodobnych, czyli opiatów.

W wynikach badań oceny składników mineralnych oraz witamin, najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą :

• Podwyższonego stężenia miedzi
• Niedoboru cynku
• Niedoboru magnezu
• Niedoboru żelaza
• Niedoborów wapnia
• Niedobór selenu
• Niedoboru MB12
• Obniżonego stężenia witamin z grupy B, szczególnie Vit B6
• Obniżonego stężenia Vit D E i A

W badaniach metabolizmu aminokwasów, częste problemy dotyczą: metioniny, glutaminianu, tyrozyny, karnozyny, lizyny, alaniny. Przy obciążeniu toksycznym, również obserwujemy deficyt cysteiny i cystyny.

Badania układu immunologicznego, mogą wskazywać na zakłócenia równowagi limfocytarnej w układzie komórek Th1 i Th2, co może skutkować chronicznymi infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi czy pasożytniczymi.

W wynikach badania analizy włosa, obserwujemy słabą wydolność systemu detoksyfikacji organizmu, nadmierne obciążenia aluminium.

W wynikach szerokich paneli metabolicznych (OAT, Metabolomix, Organix) zauważamy najczęściej nieprawidłowości dotyczące :

• Zaburzeń wchłaniania i dysbioz (grzybiczej, bakteryjnej)
• Energii komórkowej i metabolitów mitochondrialnych
• Metabolitów neuroprzekaźników (neurotransmiterów)
• Markerów witamin
• Markerów detoksykacji

Obserwujemy również nasilony stres oksydacyjny oraz nieco rzadziej : stres nitrozatywny.

W badaniach oceniających obciążenia toksykologiczne, obserwujemy występowanie szeregu mykotoksyn oraz skumulowanej dużej ilości toksyn pochodzących ze środowiska. Fakt ten z reguły powiązany jest nie tylko z nadmierna ekspozycją na toksynę ale przede wszystkim z niewydolnością układu detoksykacji.

Terapia biomedyczna powinna być oparta, w jak największym zakresie na zindywidualizowanej diagnostyce dziecka i jego problemów. W jej toku powoli rozwiązujemy szereg problemów zobrazowanych w poszczególnych wynikach badań. Im więcej rozwiązanych problemów – tym z reguły ogólne funkcjonowanie dziecka i jego zachowania ulegają poprawie.

Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy dziecko dotknięte jest również organicznymi uszkodzeniami, dysfunkcjami mózgu, wobec których wsparcie biomedyczne , może nie przynieść żadnych lub prawie żadnych rezultatów w zakresie pracy uszkodzonego organu.

W obecnej literaturze przedmiotu wielokrotnie prezentowany jest temat „oś jelito-mózg”. Czasami opisy tych zależności są dość spektakularne i mogą dotyczyć np. wzrostu poziomu amoniaku i jego wpływu na mózg oraz zachowania, znaczącego przerostu w jelitach toksycznego szczepu Clostridii (niektóre szczepy są wprost charakterystyczne dla mikrobiologii jelit dzieci z autyzmem), i mogą stać się przyczyną agresywnego zachowania dziecka. W skrajnych przypadkach może się to objawić nawet zmianą w osobowości. Również znaczący przerost grzybów, mający wpływ na metabolizm, może znacznie zmienić zachowania dziecka.

Dlatego korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia oraz doświadczenia wielu lekarzy, praktyków zajmujących się tematem biomedycznego wspierania dzieci ze spectrum, uważamy, że absolutną podstawą przy rozpoczęciu terapii, jest po pierwsze: rozpoznanie dietetyczne ( ocena czy dziecko wymaga diety, jeżeli tak , to jakiej i na jaki okres czasu), oraz , po drugie: rozpoznanie aktualnego stanu jelit.

Jelita są fundamentem naszego funkcjonowania, w nich przebiega cały szereg procesów pozwalających nam na prawidłowe wykorzystanie składników odżywczych potrzebnych dla wszystkich naszych procesów biologicznych. Jeżeli jelita nie funkcjonują prawidłowo, w krótkim czasie przełoży się to na zakłócenia w pracy wszystkich pozostałych układach naszego ciała.

Nie można też rozwiązywać problemów, omijając pierwsze etapy postepowania, np. uzupełniania deficytów witaminowo-minerałowych, wspierania procesów detoksyfikacji, metylacji i szeregu innych, jeżeli procesy trawienia i wchłaniania jelitowego nie przebiegają w sposób prawidłowy.

W zależności od wieku dziecka oraz konieczności pozyskania konkretnych informacji w indywidualnych przypadkach, proponujemy 5 pakietów badań „ Na start”, zestawionych w taki sposób aby uzyskać najbardziej potrzebne informacje na tm etapie działań. Ostatni, 5 pakiet badań jest warunkowany przede wszystkim wiekiem dziecka. Proponujemy go dzieciom powyżej trzeciego roku życia. Pozostałe, mogą być dedykowane dzieciom od 2 roku życia.

Badania można wykonywać również poza pakietem, pojedynczo, w indywidualnym tempie diagnostycznym korzystając z oferty różnych laboratoriów.

Na podstawie wyników badań uzyskanych na podstawie wykonanego pakietu, możemy podejmować najróżniejsze działania, a mianowicie:

• Ustalać zindywidualizowany profil dietetyczny
• Uzupełniać mikrobiologię jelita o brakujące bakterie immunogenne
• Aktywizować Sig A ( podstawową obronę jelitową)
• Eliminować patogeny bakteryjne oraz grzybicze.
• Wygaszać stany zapalne.
• Poprawiać funkcje trawienne
• Poprawić szczelność jelitową.

Powyższe działania są absolutnym priorytetem w realizacji wsparcia biomedycznego, są jego pierwszym bardzo ważnym etapem. W następnych krokach diagnostycznych i terapeutycznych, możemy skupiać się na dalszych problemach związanych z metabolizmem, metylacją , detoksyfikacją i innych.

W tych zakresach działań - również proponujemy szeroką ofertę badań.

Umów się na konsultację!

Proponujemy Państwu omówienie problemów zdrowotnych dziecka, analizę dotychczas wykonanych badań diagnostycznych, dobranie indywidualnych badań, uwzględniających powyższe informacje. Konsultacji udziela specjalista zaburzeń rozwojowych, przez wiele lat prowadzący Ośrodek Alfa-Aridani.

Alfa Aridani - Ośrodek Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju Centrum Alfa Aridani stosuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie terapii autyzmu. Podstawowe założenia to kompleksowe działania, integrujące terapie biomedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne. Jest jedynym ośrodkiem, który łączy te dwa nurty pomocy dzieciom.

Koordynator - mgr Alicja Badowska

Telefon kontaktowy:
+48 571 473 845

E-mail kontaktowy:
alicja.badowska@genom.com.pl

Godziny konsultacji:
Pon-Czw: 12:00-18:00